VNC-2

250,000

  • CPU 2 Core
  • 4 GB RẠM
  • 40 GB SSD lưu trữ
  • 2 TB Băng thông
  • IP riêng
  • Hệ điều hành Windows/Linux
Danh mục:
0982722644