VNR-4

400,000

  • CPU 4 Core
  • 8 GB RẠM
  • 60 GB SSD lưu trữ
  • 4 TB Băng thông
  • IP Chia port dùng chung
  • Hệ điều hành Windows/Linux
Danh mục:
0982722644